Všeobecné lékařství

Cíl předmětu:

Během studia v zimním semestru studenti získávají znalosti o příčinách patologických stavů, molekulárních, buněčných, orgánových a systémových mechanismech patogeneze hlavních léčebných syndromů, příznaků a onemocnění. Studenti studují základní klinickou terminologii, roli genetických a environmentálních faktorů při vývoji onemocnění a obecné mechanismy vývoje onemocnění. Výuka začíná studiem typických patologických procesů: poškození buněk, zánět, horečka, poruchy bilance výživy makro- a mikroelementů, vodní a acidobazická rovnováha. Později studenti získávají znalosti o typických poruchách v krevním systému a hemostáze, patofyziologii trávicího systému a hlavních neurologických poruchách.

Studenti během výuky v letním semestru studují společné principy patogeneze nejdůležitějších onemocnění dýchacího, kardiovaskulárního, endokrinního systému a ledvin, které jsou poskytovány s výkladem typických klinických případových studií. Student se naučí analyzovat roli různých rizikových faktorů v patogenezi aterosklerózy, arteriální hypertenze, bronchiálního astmatu, CHOPN, diabetes mellitus, selhání ledvin a dalších důležitých klinických stavů, porovnáním běžných a odlišných cest v jejich patogenezi. Etiologie, patogeneze a klinické projevy život ohrožujících stavů (šok, kóma, selhání srdce/ dýchání/ ledvin) jsou vysvětleny společně s hlavními principy diagnostiky, léčby a profylaxe onemocnění. Studenti se učí zvážit komplexní vztahy mezi příčinami, dynamikou a vývojem onemocnění a vnímat integrační podstatu medicíny.

Vedoucí výuky: Prof. MUDr. Martin Petřek, CSc.

 • Vymezení předmětu: povinný
 • Rozvrh: 3. ročník, zimní a letní semestr
 • Přednášky: 30 hodin/semestr
 • Praktická cvičení: 45 hodin v zimním semestru, 60 hodin v letním semestru
 • Zakončení: zápočet v ZS a LS, zkouška v LS
 • Počet kreditů: 12

Studijní plán (sylabus) výuky pro zimní semestr si můžete stáhnout zde pfyvca11

Studijní plán (sylabus) výuky pro letní semestr si můžete stáhnout zde pfyvcb12

V zimním semestru se výuka skládá z jedné přednášky (2 vyučovací hodiny) a jednoho bloku praktických cvičení (3 vyučovací hodiny) týdně.

 • Přednášky se konají vždy ve čtvrtek od 15:30 do 17:00h na Teoretických ústavech ve velké posluchárně. Obsahem jsou klíčová témata z obecné patofyziologie, patofyziologie krve, GIT, jater, pankreatu, pohybového ústrojí a CNS.
 • Praktická cvičení probíhají v pondělí, úterýstředu ve skupinách v časech 7:45 – 10:00h, 10:15 – 12:30h, 13:30 – 15:45h, 16:00 – 18:15h. Výuka probíhá v pratikárně Ústavu patologické fyziologie. Obsahem jsou vybraná témata z obecné patofyziologie, patofyziologie krve, GIT, jater, metabolismu a výživy. Důraz je kladen na aktivní účast studentů.
 • Během tohoto semestru studenti absolvují 4 průběžné testy z probrané látky.

letním semestru se výuka skládá z jedné přednášky (2 vyučovací hodiny) a jednoho bloku praktických cvičení (4 vyučovací hodiny)týdně.

 • Přednášky se konají vždy v pátek od 9:20 do 10:50h na Teoretických ústavech v malé posluchárně vlevo. Obsahem jsou především klíčová témata z patofyziologie kardiovaskulárního systému, dále z patofyziologie respirace, ledvin, poruch homeostázy, endokrinní soustavy, stresu a HIV infekce.
 • Praktická cvičení probíhají v pondělí, úterý a středu, ve skupinách v časech 7:00 – 10:00, 10:15 – 13:15h,  13:45 – 16:45h. Výuka probíhá v pratikárně nebo seminární místnosti Ústavu patologické fyziologie. Obsahem jsou vybraná témata z patofyziologie kardiovaskulárního systému, respirace, ledvin, poruch homeostázy, endokrinního systému. Důraz je kladen na aktivní účast studentů.
 • Během tohoto semestru studenti absolvují 4 průběžné testy z probrané látky.

Požadavky absolvování:

Podmínky pro udělení zápočtu jsou následující:

1)      V souladu se směrnicí LF UP: LF-B-18/14 (omluva 10% výuky) Ústav stanovuje následující limit bez omluvy: 4,5 (ZS) nebo 6 (LS) vyučovacích hodin. Pro náhrady je vyhrazen 15. výukový týden.

2)      Zápočet  bude udělen po úspěšném zodpovězení 2/3 otázek zápočtového testu na počítači v 15. výukovém týdnu. K přihlášení k zápočtovému testu, příp. k jeho opravám, slouží STAG.

3)      Pro studenty, kteří projeví aktivitu ve výuce a dosáhnou minimálně 60% z každého testu a s celkovým průměrem úspěšnosti nad 2/3, nebude zápočtový test povinný*.

4)      Při eventuálním neúspěchu u zápočtového testu jsou možné dva opravné testy. Pokud by student stále nedosáhl limitu, ústav zváží možnost ústní opravy za přítomnosti dvou vyučujících.

5)      Nepřipravenost studenta, tj. zjištění základních neznalostí z látky probrané na dřívějším praktiku a také bazálních neznalostí z předcházejících oborů, zejména fyziologie, biochemie aj. může být důvodem k vyloučení z praktika.

* Studenti mají možnost opravy jednoho testu a získat bonifikace až 10% z průměru dosažených bodů za zpracování a přednesení prezentace na téma, které si studenti mohou vybrat v úvodu výuky ze souboru témat vytvořených ústavem

Zkouška:

Zkouška začíná písemnou částí na počítači. Zapsáním termínu a času ve STAGu se rozumí písemná část zkoušky. Ústní část zkoušky se může konat v daný den dopoledne, odpoledne nebo v průběhu následujícího dne.

Podmínkou absolvování zkoušky je úspěch v obou částech zkoušky; v písemné části zodpovězení nejméně 60 % otázek.

Zkušební okruhy si můžete stáhnout  zde.