Věda a výzkum

Pracovníci ústavu se ve své výzkumné činnosti věnují patofyziologii zánětlivých onemocnění, zejména respiračního a kardiovaskulárního systému. Již tradičně se zabýváme patofyziologií sarkoidózy a plicní fibrózy, řešíme molekulární aspekty aterosklerózy či vybraných autoimunitních chorob. Pozornost věnujeme také patofyziologii transplantací a jejich komplikací. Ve výzkumupoužíváme nejmodernější techniky z oblasti molekulární biologie, genetiky, resp. imunologie.

Výzkumná činnost je realizována v návaznosti na Ústav molekulární a translační medicíny a ve spolupráci s Klinikou plicních nemocí a tuberkulózy, Ústavem imunologie, I. Interní klinikou – kardiologickou a dalšími pracovišti LF UP/FNOL. Pracovníci ústavu aktivně udržují výzkumné kontakty s řadou předních zahraničních univerzit a výzkumných center zejména v Evropě, ale i v zámoří; výsledkem jsou články v kvalitních časopisech s IF (aktuální výběr viz. níže).

Na Ústavu jsou řešeny granty IGA UP, IGA MZ ČR; jeho pracovníci se podílejí také na projektech OPVK/ESF a také na zahraničních vědeckých projektech. V období od dubna do konce roku 2017 na Ústavu hostovala, resp. jej navštívila řada zahraničních vědců (např. z Chorvatska, Arménie, Indie, aj.).

Příležitosti pro studenty ve vědě a výzkumu:

Pregraduální:

Od akademického roku 2014/2015 si pregraduální studenti medicíny mohou vyzkoušet základy vědecké práce v rámci SVOČ; doposud své práce obhájilo 19 studentů pod vedením školitelů MUDr. Petřkové, prof. Petřka, Mgr. Navrátilové, resp. MUDr. Poljakové. Někteří z těchto studentů se následně zapojili do pedagogické činnosti ústavu jako pedagogické síly, resp. asistenti. Studenti bakalářských a magisterských programů Přírodovědecké fakulty UP zpracovávají v laboratořích ústavu své kvalifikační (bakalářské, diplomové) práce.

Postgraduální:

Pro akademický rok 2018/2019 ústav vypsal v rámci doktorského studijního programu 7 témat, která reflektují výzkumné zaměření jednotlivých pracovníků. Ústav poskytuje také příležitost i výzkumníkům, kteří již titulu Ph.D. dosáhli, a to např. v rámci programu POST-UP.

Pro další informace případné zájemce odkazujeme na www.imtm.cz (WP1 – Molecular Basis of Disease and Molecular Targets; skupina Imunogenomika) a také na původní webové stránky Laboratoře imunogenomiky a imunoproteomiky (www.dr-petrek.eu), případně napište email: martin.petrek@upol.cz