Zubní lékařství

Cíl předmětu:

Hlavním cílem předmětu v letním semestru je poskytnout studentům zubního lékařství znalosti, které jim umožní porozumět příčinám patologických stavů a ​​

molekulárním, buněčným, orgánovým a systémovým mechanismům vývoje lékařských syndromů, symptomů a závažných onemocnění. Výuka začíná studiem

typických patologických procesů: poškození buněk, zánět, horečka, poruchy vodního hospodářství, iontů a acidobazické rovnováhy. Dále probíhá studium

patofyziologie respiračního, kardiovaskulárního systému, krve a koagulace. Zvláštní pozornost je věnována projevům systémových onemocnění v ústní dutině a

úloze poruch ústní dutiny v etiologii a patogenezi systémových nemocí.

Během výuky v zimním semestru získají studenti zubního lékařství znalosti o molekulárních, buněčných, orgánových a systémových mechanismech patogeneze

poruch výživy, gastrointestinálního traktu, ledvin, endokrinního a nervového systému. Probírána je také patofyziologie poruch pojivových tkání a kostí. Studenti

studují systémové projevy výše zmíněných poruch a důraz je kladen na patogenezi orofaciálních změn. Studenti se naučí analyzovat typické klinické případové

studie týkající se zubní praxe s odkazem na společné principy etiologie a patogeneze onemocnění.

 • Vyučující: prof. MUDr. Martin Petřek, CSc.
 • Vymezení předmětu: povinný
 • Rozvrh: 2. ročník letní semestr, 3. ročník zimní semestr
 • Přednášky: 30 hodin ve 4. semestru a 15 hodin v 5. semestru
 • Praktická cvičení: 45 hodin/semestr
 • Zakončení: zápočet za LS a ZS, zkouška
 • Počet kreditů: 7

Studijní plán (sylabus) výuky pro letní (4.) semestr si můžete stáhnout  zde

Studijní plán (sylabus) výuky pro zimní (5.) semestr si můžete stáhnout  zde

letním semestru se výuka skládá z jedné přednášky (2 vyučovací hodiny) a jednoho bloku praktických cvičení (3 vyučovací hodiny)týdně.

 • Přednášky se konají vždy v pátek od 10:55 – 12:25 v malé posluchárně vlevo na Teoretických ústavech LF UP.
 • Praktická cvičení probíhají ve skupinách a to v pondělí 15:15 – 17:30h, v úterý 13:45 – 16:00h, ve čtvrtek 7:30 – 9:45h, 10:15 – 12:30h, 13:45 – 16:00h a v pátek 12:30 – 14:45h. Výuka probíhá v  seminární místnosti Ústavu patologické fyziologie.
 • Během tohoto semestru studenti absolvují 3 průběžné testy.

V zimním semestru se výuka skládá z jedné přednášky (2 vyučovací hodiny) za dva týdny a jednoho bloku praktických cvičení (3 vyučovací hodiny)týdně.

 • Přednášky se konají vždy v úterý (sudé týdny) od 11:00 do 12:30hmalé levé posluchárně na Teoretických ústavech LF UP.
 • Praktická cvičení probíhají ve skupinách a to v úterý 7:45 – 10:00h, středa 10:30 – 12:45h, ve čtvrtek 8:00 – 10:15h, 13:30 – 15:45h, v pátek 8:00 -10:15h, 10:30 – 12:45h.
 • Během tohoto semestru studenti absolvují 3 průběžné testy.

Požadavky absolvování:

Podmínky pro udělení zápočtu jsou následující:

1)Absolvování praktických cvičení s tolerancí jedné písemně omluvené absence bez náhrady. Každá další absence musí být písemně omluvena a nahrazena, nahradit lze však maximálně 1/3 povinné výuky (v prakt. cvičení č. 15).

2)Zápočet  bude udělen po úspěšném zodpovězení 2/3 otázek zápočtového testu v 15. výukovém týdnu.

3)Studenti, kteří projeví aktivitu ve výuce* a dosáhnou průměru úspěšnosti v průběžných testech nad 2/3 zodpovězených otázek (event. přednesení prezentace), nebude zápočtový test povinný.

*možnost bonifikace až 10% z průměru dosažených bodů za zpracování a přednesení prezentace na téma, které si studenti mohou vybrat v úvodu výuky ze souboru témat vytvořených ústavem.

4)O dalším postupu u studentů, kteří neuspějí u zápočtového testu,tj. dosáhnou méně než 2/3 úspěšnosti v zápočtovém testu, rozhodne přednosta ústavu na základě písemné žádosti studenta.

Zkouška:

Zkouška začíná písemnou částí (20 otázek na počítači) a poté následuje ústní část (2 otázky, každá z jednoho semestru).

Podmínkou absolvování zkoušky je úspěch v obou částech zkoušky; v písemné části zodpovězení nejméně 60 % otázek.

Přehled všech zkušebních otázek si můžete stáhnout  zde