Souhrn za 1. týden distanční výuky Patologické fyziologie, „výhled“ do „budoucnosti“ / Summary from the 1st week of distance teaching of Pathological physiology, perspective into „future“ (20. 03. 2020)

Ústav pro své studenty obou oborů / jazykových verzí v 6. výukovém týdnu 16. – 20. 3. 2020 zajistil pokračování povinné výuky dle sylabů. Řada studentů se ozvala s pozitivním hodnocením aktivit ústavu.

Na Moodle byly zveřejněny prezentace praktických cvičení a přednášek. Namísto kontaktní výuky proběhlo celkem 14 hodin on-line konzultací (Moodle, Chat, Skype, atd.). 18./19.3.2020 byly prezentace k praktickým cvičením VŠEO + GM doplněny audio/video komentáři (6x), byl zveřejněn doplňující materiál o kardiomarkerech pro VŠEO (19.3.).

Pokud nedojde k mimořádné situaci, v 7. výukovém týdnu (23. – 27. 3. 2020) a dále, bude výuka probíhat v obdobném distančním režimu dle sylabů.

Studentům (VŠEO a GM) bude také v 7. týdnu nabídnuta možnost:
- prezentovat své prezentace,
- absolvovat testy na téma týdne.

Tyto aktivity budou dobrovolné, nicméně studenti budou mít možnost získat bonifikaci k vlastní zkoušce z patologické fyziologie. Míra bonifikace bude záviset od jejich aktivity a také výsledků.

Cílem těchto dobrovolných aktivit je studenty motivovat a v zásadě umožnit absolvovat zkoušku bez velkého zpoždění. Je totiž možné, že i v případě prodloužení semestru by ústav mohl rámcově dodržet harmonogram zkoušek a kvalifikovaní zájemci by se mohli ke zkoušce přihlásit.

 

20. 3. 2020

prof. M. Petřek
přednosta Ústavu patologické fyziologie

 

PRO DALŠÍ INFORMACE O SITUACI A DISTANČNÍ VÝUCE VIZ „AKTUALITY“

 

The Department of Pathological Physiology continued without interruption teaching its students of both study fields / language versions in the 6th week (16 – 20 March 2020) according to the syllabi.  We received thanks for / positive comments on these activities from students.

Presentations of practical exercises and lectures were made available on Moodle. Instead of contact lessons, a total of 14 hours of online consultations (Moodle online chat, Skype, etc.) took place. On 18/19.3.2020 the presentations for practical exercises for GM were supplemented by two audio/video commentaries.  

Unless there is an extraordinary situation, in the 7th teaching week (23 – 27 March 2020) and beyond, the teaching will be provided in a similar distance mode according to the syllabi.

Students (GM) will also be offered the option of:
- presenting their presentations,
- taking tests on the topic of week.

These activities will be voluntary; however, if interested, students will be able to obtain a bonus applicable for their final examination from Pathological physiology. The level of bonus will depend on extent of student’s activity and results.

The aim of these voluntary activities is to motivate students and, in principle, to enable them to take the exam without substantial delay.  Even if the semester was prolonged, the Department might be able to follow the schedule of examinations and eligible candidates might sit for the exam.

 

20. 3. 2020

prof. M. Petrek
Head of the Department of Pathological Physiology

 

FOR FURTHER INFORMATION ON SITUATION AND DISTANCE TEACHING SEE „AKTUALITY“